Telefon: +420 257 720 090 / +420 702 041 425 / +420 702 041 431    E-mail:  ts@revnice.cz

Co se děje s odpadem

Kam putuje odpad z našeho sběrného dvora?

Tříděný odpad ze sběrného dvora putuje k dalšímu zpracování a novému využití

Když dovezete odpad do našeho sběrného dvora v Řevnicích, není to konečná stanice.

 

Hned při převzetí odpadu od vás jej roztřídíme do jednotlivých kontejnerů či sběrných nádob podle druhu odpadu.

 

Následně odpad putuje k dalším zpracovatelům nebo v případě nebezpečného odpadu k likvidaci specializovaným způsobem. Výjimku tvoří směsný odpad, jehož cílová stanice je spalovna, případně skládka.

Kam tedy putuje odpad ze sběrného dvora?

Papír a lepenka jsou suroviny pro výrobu nových materiálů na bázi papíru

 

Sklo je roztříděno podle barev, následně před samotným zpracováním rozdrceno a drť je surovinou pro výrobu nového skla

 

Plasty musíme roztřídit podle materiálu (např. PET nebo HDPE), poté putují ke zpracovatelům, kde dochází k drcení plastů a jejich následné distribuci k dalšímu zpracování do výroby

 

Stavební suť a odpadový stavební materiál je z větší části zpracováván do podoby nových stavebních materiálů, případně slouží jako podkladová vrstva pro dopravní stavby

 

Bioodpad nejprve nadrtíme a poté odvážíme do kompostárny v Letech

 

Dřevo najde uplatnění při výrobě OSB desek

 

Pneumatiky slouží jako palivo při výrobě cementu

 

Elektrospotřebiče odváží k dalšímu zpracování asociace výrobců 

 

Textil nachází uplatnění prostřednictvím charity, ale některé druhy textilu mohou posloužit i např. pro výrobu izolačních materiálů ve stavebnictví